Soal dan Jawaban Nahwu Al Jurumiyah Bab Kalam dan I'rab - OPMA BAWEAN
Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Soal dan Jawaban Nahwu Al Jurumiyah Bab Kalam dan I'rabNama Kitab bidang nahwu yang sedang dipelajari bernama . . .
A. Matan Al Jurumiyah
B. Nadzam Al Imrithi
C. Nadzam Al Fiyah ibnu Malik
D. Syarah Al Jurumiyah
Answer: A

Pengarang Kitab bidang nahwu yang sedang dipelajari ialah . . .
A. Syaikh Syarafuddin Yahya al-Imrithi
B. Imam As Shonhaji
C. Syeikh Muhammad Jamaluddin ibnu Abdillah Ibnu Malik al-Thay
D. Kyai Ma'shum Ali
Answer: B

Dalam pandangan qaul Arab, Nahwu merupakan mata pelajaran inti. Sehingga Nahwu mendapat julukan sebagai . . .
A. Ibunya Ilmu
B. Bapaknya Ilmu
C. Induknya Ilmu
D. Anaknya Ilmi
Answer: B

Dalam pandangan qaul Arab, Shorrof juga merupakan mata pelajaran inti. Sehingga Nahwu mendapat julukan sebagai . . .
A. Ibunya Ilmu
B. Bapaknya Ilmu
C. Induknya Ilmu
D. Anaknya Ilmi
Answer: A

Karakteristik kalam dalam nahwu ada . . .
A. Dua
B. Tiga
C. Empat
D. Lima
Answer: C

Suara yang mengandung sebagian dari huruf hijaiyyah merupakan devinisi dari . . .
A. Kalam
B. Kalimat
C. Lafadz
D. Murakkab
Answer: C

Susunan 2 kalimat atau lebih dalam kalimat berbahasa arab merupakan pengertian dari . . .
A. Kalam
B. Mufid
C. Lafadz
D. Murakkab
Answer: D

Ucapannya seseorang yang mengigau saat tidur tidak dianggap sebagai kalam dalam nahwu sebab tidak memenuhi syarat kalam yaitu . . .
A. bil wadh'i
B. Mufid
C. Lafadz
D. Murakkab
Answer: A

Kalimat dalam ilmu nahwu ada . . .
A. Dua
B. Tiga
C. Empat
D. Lima
Answer: B

Berikut ini yang bukan bagian dari kalimat ialah . . .
A. Rafa
B. Isim
C. Fi'il
D. Huruf
Answer: A

Kalimat yang menunjukkan arti pekerjaan dan bersamaan dengan zaman, merupakan pengertian dari . . .
A. Kalimat Huruf
B. Kalimat Isim
C. Kalimat Fi'il
D. I'rab Nashab
Answer: C

Kalimat yang menunjukkan arti benda dan tidak bersamaan dengan zaman, merupakan pengertian dari . . .
A. Kalimat Huruf
B. Kalimat Isim
C. Kalimat Fi'il
D. I'rab Jazm
Answer: B

Kalimat Isim dapat diketahui dengan beberapa tanda diantaranya ialah . . .
A. Ta'nis Sakinah
B. Masuknya AL
C. Masuknya Lafad Qod
D. Adanya lafadz Saufa
Answer: B

Kalimat yang harokatnya bertanwin, dapat dipastikan bahwa kalimat tersebut merupakan contoh dari kalimat . . .
A. Rafa'
B. Isim
C. Fi'il
D. Huruf
Answer: B

Perubahan akhir kalimat disebabkan pengaruh perbedaan amil yang masuk pada kalimat tersebut, merupakan devinisi dari . . .
A. Kalam
B. Kalimat
C. I'rab
D. Amil
Answer: C

Lafadz yang memiliki makna dan meberikan pengaruh terhadap perubahan kalimat disebut dengan . . .
A. Kalam
B. Kalimat
C. I'rab
D. Amil
Answer: D

Macam-macam irab ada . . .
A. Dua
B. Tiga
C. Empat
D. Lima
Answer: C

Irab yang tidak bisa masuk pada kalimat isim ialah . . .
A. Rafa
B. Nasab
C. Jer
D. Jazm
Answer: D

Irab yang tidak bisa masuk pada kalimat fiil ialah . . .
A. Rafa
B. Nasab
C. Jer
D. Jazm
Answer: C

Dalam penyebutan irab jer dan khafad, ulama berbeda pendapat. Ulama yang lebih cendrung menyebutkan jer ialah . . .
A. Ulama Kufah
B. Ulama Syam
C. Ulama Bashroh
D. Ulama Baghdad
Answer: A

Tanda-tanda irab rafa ada . . .
A. Dua
B. Tiga
C. Empat
D. Lima
Answer: C

Dibawah ini yang bukan merupakan tanda dari irab rafa ialah . . .
A. Dhommah
B. Kasroh
C. Wawu
D. Alif
Answer: B

Isim mufrad dalam keadaan irab rafa menggunakan tanda rafa . . .
A. Tetapnya Nun
B. Wawu
C. Ya
D. Dhommah
Answer: D

Berikut ini kalimat yang tanda rafanya menggunakan tanda alif ialah . . .
A. Isim Mufrad
B. Isim Tasniyah
C. Jamak Taksir
D. Jamak Mudzakkar Salim
Answer: B

Berikut ini kalimat yang tanda rafanya menggunakan tanda tetapnya nun ialah . . .
A. Isim Tasniyah
B. Jamak Mudzakkar Salim
C. Asmaul Khamsah
D. Afalul Khamsah
Answer: D

Tanda irab nasab ada . . .
A. Dua
B. Tiga
C. Empat
D. Lima
Answer: D

Isim Tasniyah ketika dalam posisi nasab maka tanda nasabnya ialah . . .
A. Fathah
B. Kasroh
C. Alif
D. Ya
Answer: C

Lafadz yang tanda nasabnya menggunakan tanda kasroh ialah . . .
A. Isim Mufrad
B. Jamak Taksir
C. Jamak Muannas Salim
D. Jamak Mudzakkar Salim
Answer: C

Tanda irab jer atau khafad ada . . .
A. Dua
B. Tiga
C. Empat
D. Lima
Answer: B

Isim Ghairu Munsharrif ketika dalam tingkah jer menggunakan tanda . . .
A. Kasroh
B. Ya
C. Dhommah
D. Fathah
Answer: D

Berikut ini yang bukan merupakan tanda dari irab jer ialah . . .
A. Kasroh
B. Ya
C. Dhommah
D. Fathah
Answer: C

Jamak Mudzakkar Salim ketika dalam posisi irab Jer maka tanda jernya ialah . . .
A. Kasroh
B. Ya
C. Dhommah
D. Fathah
Answer: B

Tanda Irab Jazm ada . . .
A. Dua
B. Tiga
C. Empat
D. Lima
Answer: A

Post a Comment for "Soal dan Jawaban Nahwu Al Jurumiyah Bab Kalam dan I'rab"